Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Medisit BV, gevestigd te Leek. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Leeuwarden onder nummer 2013-146

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle aanvaarde opdrachten tot levering van zaken of diensten door Medisit, welke voortvloeien uit de tussen Medisit en opdrachtgever gesloten overeenkomst. Een verwijzing door opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door Medisit niet aanvaard. Partijen kunnen alleen rechtsgeldig afwijken van deze voorwaarden mits dat uitdrukkelijk wordt overeengekomen en schriftelijk wordt vastgelegd.

2. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene tot wie de hiervoor bedoelde aanbieding is gericht.

2. Overeenkomst

1. Al onze offertes, folders en/of gegevens in prijslijsten, anders dan genoemd in de overeenkomst zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door Medisit onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. Onder normale omstandigheden wordt verstaan: goede fysieke bereikbaarheid van het adres waar de aflevering zal plaatsvinden. Onder normale werktijden wordt verstaan maandag t/m vrijdag van 8.00 t/m 17.00 uur.

2. Elke uit de overeenkomst voortvloeiende overeenkomst komt eerst tot stand middels een schriftelijke opdrachtbevestiging. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Medisit binden Medisit eerst nadat zij door Medisit schriftelijk zijn bevestigd.

3. Levertijd

1. De door Medisit in de offerte en/of overeenkomst vermelde levertijd is geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW, doch een vermoedelijke levertijd.

2. Wanneer door toedoen van een der partijen wijzigingen in de overeenkomst worden doorgevoerd, kan dit leiden tot een verlenging van de leveringstermijn.

3. Wanneer Medisit voorziet dat de overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, stelt zij de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis.

4. In geval opdrachtgever alvorens door Medisit tot levering kan worden overgegaan noodzakelijke bescheiden, gegevens of anderszins dient aan te leveren, en of formaliteiten in acht dient te nemen, wordt dit in de opdrachtbevestiging vermeld en gaat de levertijd eerst in na goede ontvangst van alle noodzakelijke bescheiden.

5. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Medisit ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

6. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Medisit geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en / of schadevergoeding. Overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

 4. Transport / Levering en verzekering

1. Door Medisit te verrichten leveringen geschieden franco bij een netto orderwaarde > € 500,-. Daaronder wordt een bedrag van € 25,- in rekening gebracht voor vracht- en handlingskosten.

2. Bij expresse leveringen komen de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

3. Het product geldt als in goede orde geleverd door het aftekenen door de ontvanger van de vrachtbrief en bij geleverde diensten door het aftekenen van de opdrachtbon. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt, draagt de opdrachtgever het risico voor geleverde zaken alsmede alle directe en indirecte schade, die na aflevering aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover te wijten aan opzet of grove schuld zijdens Medisit. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product, zal Medisit gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Medisit is bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd. Facturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten worden voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn. Artikel 10 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

5. Proefplaatsingen

1. Eindgebruikers hebben de mogelijkheid om gedurende een periode van twee weken zitoplossingen van Medisit op proef te krijgen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

2. Bij bestellingen moet duidelijk door opdrachtgever worden aangegeven dat het een proefplaatsing betreft.

3. Een proefplaatsing wordt door Medisit beschouwd als een normale levering, waarbij de mogelijkheid wordt geboden de zaken binnen de gestelde termijn onbeschadigd en in de originele verpakking te retourneren. Een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4. De kosten van levering zijn voor rekening van Medisit, de retourkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5. In geval van ernstige beschadiging van de zaken behoudt Medisit zich het recht voor om reparatiekosten c.q. vervangingskosten in rekening te brengen, of - in uitzonderlijke gevallen - retourzendingen te weigeren.

6. Prijzen

1. De door Medisit opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering franco huis. Indien Medisit zulks op voorhand in de overeenkomst met opdrachtgever schriftelijk heeft bedongen met vermelding van de relevante factuurwaarde is de opdrachtgever naast de overeengekomen prijs de in de overeenkomst genoemde ordertoeslag verschuldigd.

2. Medisit heeft het recht alle redelijke prijsverhogende factoren, waaronder mede worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen die zijn ontstaan na de opdrachtbevestiging en voor het tijdstip van levering aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt van het oorspronkelijk geoffreerde bedrag is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst binnen 7 dagen na kennisgeving van deze verhoging te ontbinden, tenzij Medisit tot de prijsverhoging verplicht is op grond van wettelijke bepalingen. 

7. Ontwerpen en tekeningen

1. Indien van de door Medisit uitgebrachte aanbieding tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. deel uitmaken, dan blijven deze eigendom van Medisit, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten c.q. ten grondslag ligt blijft exclusief voorbehouden aan Medisit, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat ervoor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Medisit wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

2. Wanneer Medisit zulks wenst, bijvoorbeeld in geval de opdracht niet wordt verleend, dienen tekeningen e.d. op eerste verzoek aan Medisit te worden geretourneerd.

8. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van het product gaat eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan Medisit uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Medisit is voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich in ieder geval uit tot: a. vorderingen betreffende tegenprestaties van op grond van de uit de overeenkomst voortvloeiende nadere overeenkomsten of enige andere overeenkomst van welke aard dan ook door Medisit aan opdrachtgever geleverde of nog te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden; b. vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de sub a. bedoelde overeenkomsten; alsmede vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele- en wettelijke handelsrenten, boeten en dwangsommen.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot zijn betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende overeenkomsten of in betalingsonmacht verkeert, is Medisit gerechtigd de aan opdrachtgever geleverde zaken, die in het kader van de de overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen onder voorbehoud van eigendom bij opdrachtgever zijn afgeleverd, terug te nemen onverminderd de overige rechten van Medisit. Voorts is Medisit gerechtigd om door be- of verwerking uit de geleverde zaken of onderdelen nieuw ontstane objecten die bij de opdrachtgever aanwezig zijn als vuistpand onder zich te nemen en te houden totdat de opdrachtgever aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen, op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde per dag.

3. Zolang de opdrachtgever al hetgeen door hem aan Medisit verschuldigd is niet volledig heeft voldaan, is het de opdrachtgever verboden de zaken te vervreemden, daarop ten behoeve van een derde een pandrecht te vestigen of deze anderszins te bezwaren en houdt de opdrachtgever de zaken voor eigen rekening en risico.

4. Indien surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever is aangevraagd of is uitgesproken, dient de opdrachtgever Medisit hiervan onverwijld op de hoogte te stellen, teneinde Medisit in de gelegenheid te kunnen stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen. Opdrachtgever is verplicht de curator/bewindvoerder van deze mededelingsplicht onverwijld na benoeming van laatstgenoemde in kennis te stellen.

5. Aan Medisit komt het recht toe het voorbehouden eigendom en de hieraan verbonden rechten aan een of meer derden over te dragen, voor wie in dat geval dezelfde rechten en verplichtingen gelden. Of de opschortende voorwaarde als bedoeld in lid 1 intreedt, blijft echter afhankelijk van de vraag of wel volledig is voldaan aan de verplichtingen jegens Medisit, althans diens rechtsopvolger onder algemene of ­ in geval van cessie ­ bijzondere titel.

6. Medisit zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde zaken. De opdrachtgever zal aan Medisit alle medewerking verlenen teneinde Medisit in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

9. Betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

2. Bij overschrijding van de in 9.1 genoemde termijn is opdrachtgever in verzuim en heeft Medisit zonder enige ingebrekestelling het recht opdrachtgever vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke handelsrente.

3. Indien Medisit zijn vordering ter incasso uit handen moet geven, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever komen tot het daarvoor door Medisit betaalde of verschuldigde bedrag, zulks inclusief kosten faillissementsaanvraag en kosten van opvorderen van de eigendommen van Medisit, taxaties, enz.

4. Verrekening is niet toegestaan.

5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

6. Wordt de opstelling en/of montage van de geleverde producten en/of installaties buiten de schuld van Medisit vertraagd, dan kan hierdoor de betaling van de facturen van Medisit niet worden opgeschort, tenzij hieromtrent nader overleg is gepleegd en de resultaten hiervan schriftelijk door Medisit zijn vastgelegd.

7. Medisit heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.

10. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Medisit is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

2. Behoudens grove schuld of opzet aan de zijde van Medisit, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EGrichtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 10.1, is alle aansprakelijkheid van Medisit, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.

3. Door Medisit wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor mechanische, elektronische of andere aanpassingen, de daaruit voortkomende storingen, gebreken in het functioneren of vermindering van veiligheid van welke aard ook, welke door de opdrachtgever en/of derden op de door Medisit geleverde producten zijn toegepast, tenzij deze derden in onze opdracht werken. 4. De opdrachtgever is gehouden Medisit te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Medisit in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.

11. Garantiebepalingen

1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen gelden de navolgende garantiebepalingen: a. 60 maanden op metalen delen b. 24 maanden op kunststof delen c. 120 maanden op gasveren Op bekleding wordt de garantietermijn van de betreffende fabrikant gehanteerd. Dit geldt ook voor producten waarvoor Medisit importeur is.

2. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken ontstaan ten gevolge van: a. niet in acht nemen van de bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften door de opdrachtgever; b. anders dan normaal gebruik; c. normale slijtage; d. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever; e. door opdrachtgever en/of derden toegepaste niet originele onderdelen.

3. De garantie is niet van toepassing indien de oorzaak van het gebrek is gelegen buiten het product.

12. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van Medisit onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Medisit of diens leveranciers.

13. Reclamering

1. Reclamering van waarneembare gebreken dient onverwijld, doch uiterlijk 8 dagen na de feitelijke overdracht van het product aan de opdrachtgever, in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan Medisit te geschieden. Reclamering ter zake van niet-waarneembare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 8 dagen na het verstrijken van de in artikel 12 genoemde garantietermijnen in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan Medisit te geschieden.

2. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen Medisit terzake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

3. Reclames zullen binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Indien de reclame over geleverde producten door Medisit juist is bevonden, zal Medisit de nodige tijd worden gegeven om het verkochte te vervangen c.q. te herstellen.

14. Reparaties

1. Reparaties, die niet vallen onder de in artikel 11 bedoelde garantie worden uitgevoerd tegen de door Medisit vooraf aan opdrachtgever opgegeven tarieven. Op de door Medisit te verrichten reparatiewerkzaamheden zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing.

2. Medisit is gerechtigd om zich, bij de uitvoering van werkzaamheden, bij te laten staan door derden en de daarmee samenhangende kosten aan opdrachtgever door te belasten.

3. Alle aan Medisit ter reparatie gegeven zaken, alsmede onderdelen daarvan, al dan niet in eigendom toebehorend aan de opdrachtgever, zijn gedurende de periode dat zij zich onder het toezicht van Medisit bevinden door haar verzekerd.

4. Medisit stelt alleen dan de vervangen materialen of zaken aan de opdrachtgever ter beschikking indien deze daarom nadrukkelijk bij het geven van de opdracht heeft verzocht. Blijft dit verzoek achterwege, dan worden deze vervangen materialen en zaken eigendom van Medisit, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

15. Opschorting en ontbinding

1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Medisit gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Medisit bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

2. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Medisit gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht - al dan niet tot zekerheid - van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is Medisit gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat Medisit tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar voor het overige toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Medisit bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

16. Geschillen

Geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, alsmede de daaruit voortvloeiende overeenkomsten waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden.

17. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht. 18. Nietigheid Het feit dat een of meer van voorgaande artikelen ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of een rechterlijke beslissing nietig zijn of nietig worden verklaard, laat de toepasselijkheid van deze voorwaarden voor het overige onverlet.